Bezprostředně po skončení druhé světové války se začaly rodiny šestnácti vězňů ze šumperské robotárny ptát, kde se jejich manželé, synové, otcové nacházejí, protože od konce března roku 1945 nebylo o nich žádných zpráv. Mnozí tušili nejhorší, jiní doufali a věřili, že se svými milými opět shledají.

V průběhu nastoleného pátrání vedly první stopy do úřadovny šumperského gestapa, která se nacházela naproti dnešnímu kinu Oko na Masarykové nám. Na řadě ohořelých papírů s telegramy figurovalo jméno Prellberg, nikdo však netušil, o koho jde. Mezi všemožnými lejstry se objevil i rozkaz z 30. března 1945 k propuštění z vazby těchto vězňů: Oldřich Dušek, Miroslav Jurka, Bohumír Kovář, František Kovář, František Langer, Rudolf Otevřel, Jan Polák, Jaromír Spurný, Oldřich Spurný, Arnošt Stryk, Adolf Schwarzer, Josef Utěšený ml., Josef Utěšený st., Jan Vítek, Miloslav Vítek a Antonín Vlček.

Žádný z těchto mužů se ale domů nevrátil. A když se ještě před konce války příbuzní na gestapu ptali, kde jsou, většinou se dočkali jen klamných a vyhýbavých odpovědí.

"Pokud se pamatuji, bylo při mé návštěvě na gestapu na Bílou sobotu 31. března 1945 v celé budově nebývale rušno. Všude stálo mnoho esesáků v uniformách a většinou byli podnapilí. Když jsem se tázala gestapáka Hufera, proč můj manžel a syn byli zatčeni, odpověděl Hufer: ‚Váš muž a syn dodávali trhací látky na vyhození vlaku u Hanušovic a za to půjde hlava dolů! Není Vám to dost?‛ Celá zoufalá jsem sešla dolů na dvůr budovy, kde jsem uviděla muže, který čistil auto. Byl to polský vězeň, který mně řekl, že vězni z Troubelic byli toho dne odvezeni v časných ranních hodinách nákladním autem, které čistí. Na dotaz, kam auto jelo, odpověděl, že to nebylo daleko, protože se auto vrátilo kolem šesté hodiny ráno, tedy asi dvě hodiny po odjezdu. Rovněž mi řekl, že auto bylo po návratu umazáno a on ještě se dvěma vězni musel auto čistit, protože na něm byla krev."
Paní Utěšená, manželka a matka zavražděného Josefa Utěšeného st. a ml.

Národní bezpečnost zahájila intenzivní pátrání po nezvěstných, současně ale pátrala i po upchlých gestapácích. Pracovníkům bezpečnosti se podařilo vypátrat některé dozorce z robotárny z doby okupace, ale ti o ničem konkrétním nevěděli. Při výslechu pouze naznačili, že 31. března 1945 odjelo auto s vrchním dozorcem Lukasem mimo Šumperk, kde se zúčastnil nějakého kopání. Tyto nejasné okolnosti vedly k vyhlášení pátrání v policejním věstníku. Pokračovalo i pátrání po bývalých gestapácích v internačních střediscích pro Němce.

Z mrtvého bodu vyvedla bezpečnostní pracovníky jistá Brunhilda Puschmannová, jež na gestapu pracovala dříve jako sekretářka. Udala, že oněch šestnáct pohřešovaných bylo popraveno a že Prellberg byl velitelem šumperského gestapa a dala jim i jeho fotografii. Není bez zajímavosti, že bývala Prellbergovou milenkou.

Na rozeslaný fonogram s popisem Prellberga brzy odpověděl Liberec, že v tamější věznici se nachází jistý Hans Ulbrich, na kterého se popis hodí. Po dalším výslechu Puschmannová dosvědčila, že Ulbrich je falešná identita Prellberga. V polovině ledna 1946 se vydali členové šumeperské národní bezpečnosti do Liberce, kde Prellberga malou lstí ztotožnili a zajistili. Bezprostředně po příjezdu do Šumperka byl zavezen na místo činu, kde identifikoval místo hromadného hrobu.

Exhumační práce proběhly 16. a 17. ledna 1946. Hromadný hrob se nacházel na náspu na konci areálu bratrušovské střelnice, který sloužil k zachytávání zbloudilých střel. V odkrytém hrobě bylo mnoho krve, která se ani nestačila vsáknout do země. 18. ledna 1946 soudní komise ohledala všechna těla a jako příčinu smrti určila střelnou ránu do týlu hlavy. Některé mrtvoly měly lebky a čelisti roztříštěné. Exhumaci musel přihlížet i sám strůjce této zákeřné vraždy Wilhelm Prellberg. Kdo byli a proč se šestnáct mužů ze Šumperska stalo obětmi této hnusné vraždy? Jaké praktiky při výsleších používali příslušníci gestapa? Co byli gestapáci zač a kdo byl ve skutečnosti odpovědný za zavraždění šestnácti mužů? To vše a mnohem více se dočtete v knize Miroslava Zapletala „Na úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945.“, kterou si zde můžete zdarma stáhnout v online pdf verzi.

číst více

Na úsvitě svobody
Bratrušovská tragédie 31 Března 1945

Stáhnout kompletní knihu v PDF

K 70. výročí konce druhé světové války a událostí spojených s bratrušovskou tragédií přistoupilo město Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku k reedici publikace Miroslava Zapletala, vydané v roce 1967 tehdejším Vlastivědným ústavem v Šumperku jako 4. svazek Knihovničky Severní Moravy pod názvem „Na úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945“.Její druhé, upravené vydání využívá současných možností moderních technologií s využitím většího počtu dokumentárních fotografií a vyšší kvality papíru a tisku. Stěžejní texty kapitol Pátrání, Tragédie a Kati, které pojednávají o bratrušovském případu, jsou ponechány v původním rozsahu, vypuštěn je pouze text oddělený v Zapletalově práci od zbytku třetí kapitoly a začínající slovy: „Pro dokreslení činnosti šumperského gestapa…“, v němž je neorganicky uvedeno několik dalších případů výslechů z let 1942 až 1945, při nichž byly užity obdobné brutální metody a které autor získal od pamětníků těchto událostí.

Už v původním vydání působí jako přídavek a narušují jinak sevřenou formu Zapletalova líčení bratrušovské tragédie, v němž věnuje první kapitolu pátrání po osudu šestnácti vězňů šumperského gestapa, aby po objevení původců popravy a hrobu zavražděných vylíčil celý případ ve druhé kapitole. Celou výstavbu díla završuje v kapitole Kati seznámením s okolnostmi zadržení a potrestání dvou nejvýznamnějších aktérů celé tragédie, gestapáků Prellberga a Hufera, jejichž osobní profi ly dokreslují jejich šumperské působení.

Do autorova jazyka bylo zasaženo minimálně, jen v několika málo případech byly použité obraty či pravopis přizpůsobeny současnému jazykovému úzu. Jelikož se jedná o text napsaný téměř před padesáti lety a reagující na tehdejší skutečnost, byla z textu vypuštěna slova jako „dosud“, ukazující k tehdejší přítomnosti, a čas přítomný slovesa „žijí“ změněn na čas minulý. Interpunkčně sjednoceno bylo také užívání citací a přímé řeči včetně přímé řeči vložené do citací. Jedná se o úpravy, které nenarušují autorův styl a jeho pojetí tehdejších tragických událostí.

V práci bylo ponecháno poděkování Miroslava Zapletala jednotlivcům a institucím za pomoc při zpracování tématiky a původní seznam literatury a pramenů. Po čtyřiceti osmi letech od vydání prvního jsme do vydání nového zařadili medailonek autora textu, Miroslava Zapletala, a publikaci doplnili o větší množství fotografií pocházejících z archivu Vlastivědného muzea v Šumperku a soukromého archivu p. Petra Možného.

Původní text redigoval a text o autorovi napsal Zdeněk Doubravský
Odpovědný redaktor, text o památníku a současné fotografie připravil Bohuslav Vondruška
Jazyková korektura Martina Buchtová
Grafická úprava a sazba Jiří Giesl/Gró Atelier
Archivní obrazové materiály pocházejí ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a soukromých sbírek Petra Možného
Mapu poskytl internetový portál Mapy.cz
Vydalo město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, p. o., v roce 2015
Vytiskla tiskárna Grafotyp s.r.o., Šumperk
Druhé, upravené vydání
ISBN 978-80-906100-0-2 (2. upr. vyd.)
ISBN 978-80-906100-1-9 (online: pdf)

číst více

miroslav zapletal

15. března 1902 Chropyně, † 8. února 1970 Šumperk

JUDr. Miroslav Zapletal patřil k mužům s neobyčejně širokými zájmy. Bez nadsázky ho lze označit za renesančního člověka. Účastnil se veřejného a politického života, řadu let zasedal v plénu Městského národního výboru v Šumperku a jako člen školské a kulturní komise se podílel na organizování řady kulturních akcí. Od založení periodika Kulturní život Šumperka byl jeho odpovědným redaktorem a současně působil v redakci vlastivědného sborníku Severní Morava, v němž uveřejnil několik článků. Jeho koníčkem byly historie a vlastivěda, kterým se věnoval vedle své pedagogické činnosti na šumperské obchodní akademii, pozdější střední ekonomické škole. Z historie čerpal své příspěvky do okresních novin, s dějinami severní Moravy seznamoval ve svých přečetných přednáškách posluchače v mnoha obcích šumperského okresu. Jeho zájem směřoval zejména k dějinám severomoravské šlechty a jejích sídel, avšak jen malá část z jeho heuristické činnosti se dočkala uveřejnění v novinách nebo časopisech. Jako bývalý aktivní hráč kopané zůstal sportu věrný alespoň jako funkcionář a sportovní dopisovatel okresních novin. Z jeho rukopisné sbírky pověstí byly krátce před jeho úmrtím vydány Pověsti Šumperska. Můžeme jen litovat, že smrt zhatila jeho další ediční plány a bohatý materiál různých žánrů zůstal jen v poznámkách.

Rodištěm Miroslava Zapletala byla Chropyně na Kroměřížsku, kde spatřil světlo světa 15. března 1902. Po vystudování učitelství působil nejdříve jako odborný učitel na Přerovsku, později v kraji pod Beskydy. Okupaci prožil opět na Přerovsku, kde se zapojil do odboje. Sám poznal krutost nacistických věznic, což se promítá do jeho soucítění s obětmi a pozůstalými bratrušovské tragédie. Po propuštění z vězení mu bylo pro jeho předcházející vlastenecké postoje zakázáno učit.

Po osvobození studoval na právnické fakultě v Brně, ale nakonec zůstal věrný pedagogickému povolání. Členství JUDr. Zapletala v okresní organizaci Svazu protifašistických bojovníků a jeho schopnost pracovat s prameny a poutavě psát ho předurčily pro napsání jeho snad nejznámější práce Na úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945. Se znalostí dobových reálií využil tehdy dostupných archivních pramenů a neopatrný a nezdařený pokus o získání zbraní končící popravou šestnácti převážně mladých mužů vylíčil sobě vlastním živým stylem a poutavě voleným syžetem. Jeho dílo obsahové bohatosti a faktografické hodnoty se nyní po čtyřiceti osmi letech dočkalo péčí vedení Města Šumperka nového vydání.

číst více
8. října
1938
1. září
1939
září
1944
konec ledna 1945
březen
1945
14. března 1945
31. března 1945
8. května 1945
16. ledna
1946
20. ledna 1946
13. listopadu 1946

Hrdinové

Oldřich Dušek
1924 / Troubelice
Miroslav Jurka
1918 / Dolní Studénky
Bohumír Kovář
1913 / Dolní Studénky
František Kovář
1907 / Dolní Studénky
František Langer
1919 / Králová
Rudolf Otevřel
1919 / Troubelice
Jan Polák
1924 / Troubelice
Jaromír Spurný
1923 / Pískov
Oldřich Spurný
1909 / Pískov
Arnošt Stryk
1921 / Králová
Adolf Schwarzer
1916 / Bludov
Josef Utěšený ml.
1926 / Králová
Josef Utěšený st.
1902 / Králová
Jan Vítek
1918 / Pískov
Miloslav Vítek
1925 / Pískov
Antonín Vlček
1921 / Troubelice

Záznam exhumace

Záznam Ministerstva informací ČSR exhumačních prací a národního pohřbu zastřelených obětí - 16.-20. ledna 1946